Kirkolliset toimitukset ja rukoushetket

ALKU

Kaste,

Hätäkaste, Hätäkasteen vahvistaminen, Avioliittoon vihkiminen, Avioliiton siunaaminen, Hautaan siunaaminen

Rukoushetket eri elämäntilanteissaKASTE


1. Kasteen sanoma

Kasteessa toimii varsinaisena vaikuttajana Jumalan Pyhä Henki. Kasteessa elämä saa uuden perustuksen, joka on Jeesus Kristus.

Vähässä Katekismuksessa Luther opettaa: "Kaste ei ole pelkkää vettä, vaan Jumalan käskyyn liittyvä vesi."
"Kaste vaikuttaa syntien anteeksiannon, vapauttaa kuoleman ja Perkeleen vallasta sekä antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset niin kuin ne kuuluvat."

Lapsen vanhempien, kummien ja koko seurakunnan tehtävänä on kristillisen kasvatuksen avulla auttaa kastettua kasvamaan Kristuksen tuntemisessa ja vahvistumaan uskossa. Rukoilkaamme, että Jumala, Taivaallinen Vanhin, vaikuttaisi myös meidän, monessa suhteessa vajavaisten kasvattajien kautta.

2. Kasteesta sopiminen

Hyvissä ajoin ennen suunniteltua kastepäivää olisi ajan varaamiseksi otettava yhteyttä pappiin. Oman seurakunnan pappi on kirkkoherra Heikki Holma p. 050 4370001.

Kastajaksi voi pyytää ketä tahansa luterilaista tai anglikaanista pappia. Jos vanhemmat pyytävät kastavan papin oman seurakunnan ulkopuolelta, heidän on varauduttava sopimaan asianomaisen kanssa mahdollisista matkakorvauksista. Kastekynttilän ja kastetodistuksen voi pyytää kirkkoherranvirastosta.

3. Kummien valinta

Kirkkojärjestyksen mukaan kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat rippikoulukäyneitä ja konfirmoituja evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä. Kahden evankelis-luterilaisen kummin lisäksi voi kummina olla johonkin kirkkomme kasteen hyväksyvään kirkkokuntaan kuuluva. Kirkkomme kasteen hyväksyvät mm. ortodoksinen kirkko ja roomalaiskatolinen kirkko. Olisi suotavaa, että ainakin kaksi kummeista olisi läsnä kastetilaisuudessa.

Kummien tehtävänä on todistaa, että kaste on tapahtunut oikein ja rukoilla lapsen puolesta sekä tukea vanhempia lapsen kristillisessä kasvatuksessa. Siksi on tärkeää, että kummeiksi valitaan henkilöitä, jotka omalla esimerkillään ja elämänvalinnoillaan voivat olla tukemassa ja rohkaisemassa lapsen kasvua kristittynä.

4. Kasteen toimittamisen aika

Kirkon jäsenten tulee saattaa lapsensa kastettavaksi ilman tarpeetonta viivytystä. Väestörekisterilaissa on mainittu kahden kuukauden aika syntymästä lukien, jonka jälkeen lapsi tulisi merkitä väestörekisteriin (=siviilirekisteriin), ellei häntä ole kastettu. Uskonnonvapauslain mukaan lapsi seuraa uskontokuntaansa nähden äitiä, elleivät lapsen vanhemmat yhdessä toisin sovi.

5. Kastepaikka

Kaste voidaan toimittaa joko kotona tai kirkossa. Kotikasteen ulkoisista järjestelyistä olisi muistettava: Kastepöydälle asetetaan tavallisesti valkoinen liina, kastemalja, johon riittävästi puhdasta vettä, valkoinen kynttilä, Raamattu, pieni pyyhe sekä, jos niin halutaan, eläviä kukkia. Myös virsikirjoja olisi hyvä varata tai muistuttaa vieraita tuomaan omansa. Papilla on yleensä joitakin virsikirjoja mukanaan.

Valkoinen kastemekko lapsen yllä muistuttaa Apostoli Paavalin sanasta: "Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne."  (Gal. 3:27)  

Kaste seurakuntakeskuksessa voi tapahtua joko jumalanpalveluksen aikana, jolloin koko kirkkoväki on mukana, tai muuna aikana, jolloin mukaan tulevat vain vanhempien kutsumat.

Kotikasteen yhteydessä on joskus herännyt kysymys mitä kastevedelle tulisi tehdä kasteen jälkeen. Kastevesi tulee palauttaa luontoon ilman sen kummempia kommervenkkeja. Siksi on suositeltavaa kaataa se esimerkiksi suurehkoon kukkaruukkuun tai pihapuun juurelle.

Kasteen kaava: http://kirkkokasikirja.fi/toim/kaste.html

alkuun

HÄTÄKASTE


Jos pelätään kastamattoman lapsen kuolevan eikä pappia saada ajoissa paikalle, tulee kirkon jäsenen toimittaa kaste vedellä kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Hätäkasteen voi toimittaa myös muu kristitty. Läsnä tulee olla todistajia, mikäli mahdollista. Hätäkasteesta on viipymättä ilmoitettava asianomaiseen kirkkoherranvirastoon. Hätäkaste vahvistetaan
kirkkokäsikirjan ohjeiden mukaisesti. (KJ 2:14.) Samoin menetellään aikuisen hätäkasteessa.
Hätäkasteen yhteydessä voidaan laulaa virsi (esimerkiksi 397, 490, 492 tai 499).

Hätäkaste: http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/01b_hatakaste.pdf

alkuun

HÄTÄKASTEEN VAHVISTAMINEN


Jos joku on hätäkastettu on siitä viipymättä ilmoitettava asianomaiseen kirkkoherranvirastoon (Tervolassa 0504370000). Hätäkaste vahvistetaan
kirkkokäsikirjan ohjeiden mukaisesti. (KJ 2:14.) Samoin menetellään aikuisen hätäkasteessa.

Hätäkasteen vahvistaminen: http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/01c_hatakast_vahv.pdf

alkuun

AVIOLIITTOON VIHKIMINEN


1. Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittoon vihkiminen voidaan toimittaa sen jälkeen, kun vihittävät ovat saaneet todistuksen siitä, että avioliiton solmimiselle ei ole estettä. Avioliiton esteiden tutkiminen kestää viikon ja sitä voi pyytää kirkkoheranvirastosta tai maistraatista. Todistus avioliiton esteiden tutkimisesta on voimassa neljä (4) kuukautta.

2. Kirkollisen vihkimisen edellytykset

Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä keskenään eri sukupuolta olevia kirkon jäseniä. Heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, vaikka toinen kihlakumppaneista ei olisikaan kirkon jäsen, jos hän on kuitenkin muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen.

Avioliittoon aikovien tai jo vihittyjen puolesta voidaan rukoilla seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, mikäli asianosaiset eivät ole sitä kieltäneet.

3. Vihkijä ja toimituskeskustelu

Vihkimisen toimittaa pappi. Vihkijäksi voi pyytää ketä tahansa luterilaista tai anglikaanista pappia. Jos vihittävät pyytävät papin oman seurakunnan ulkopuolelta, heidän on varauduttava sopimaan asianomaisen kanssa mahdollisista matkakorvauksista.

Ennen vihkimistä pappi käy morsiusparin kanssa keskustelun siitä, mitä avioliitto on ja mitä Jumalan siunauksen pyytäminen sille merkitsee. Keskustelun yhteydessä vihittävät voivat valita vihkitoimituksessa luettavat tekstit, rukoukset ja virret.

Avioliittoonvihkimisen yhteydessä voidaan viettää myös ehtoollista. Tällaista vihkitilaisuutta kutsutaan MORSIUSMESSUksi4. Musiikki

Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Toimituksessa tulisi olla ainakin yksi virsi tai virsikijassa oleva vihkilaulu. Musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa tulee keskustella asiasta.

5. Paikka ja todistajat

Vihkiminen toimitetaan kirkossa tai muualla, sen mukaan kuin pappi ja vihittävät siitä sopivat (KJ 2:19).
Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Vihittävät asettuvat alttarin (vihkijän) eteen siten, että morsian on sulhasen vasemmalla puolella.

Avioliittoon vihkimisen kaava: http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/04a_aviol_vihk.pdf
Moriusmessu: http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/04b_morsiusmessu.pdf

alkuun

AVIOLIITON SIUNAAMINEN


Avioliitto, joka on solmittu muussa kuin evankelis-luterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä, voidaan pyydettäessä siunata.

1. Siunaava pappi ja toimituskeskustelu

Avioliiton siunaamisen toimittaa pappi. Siunaavaksi papiksi voi pyytää ketä tahansa luterilaista tai anglikaanista pappia. Jos vihityt pyytävät papin oman seurakunnan ulkopuolelta, heidän on varauduttava sopimaan asianomaisen kanssa mahdollisista matkakorvauksista.

Ennen avioliiton siunaamista pappi käy puolisoiden kanssa keskustelun siitä, mitä Jumalan siunauksen pyytäminen avioliitolle merkitsee. Keskustelun yhteydessä vihittävät voivat valita siunaustoimituksessa luettavat tekstit, rukoukset ja virret.

2. Musiikki

Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Toimituksessa tulisi olla ainakin yksi virsi tai virsikijassa oleva vihkilaulu. Musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa tulee keskustella asiasta.

3. Paikka ja todistajat

Avioliiton siunaaminen toimitetaan kirkossa tai muualla, sen mukaan kuin pappi ja vihittävät siitä sopivat.
Puolisot asettuvat alttarin (vihkijän) eteen siten, että vaimo on miehen vasemmalla puolella.

Avioliiton siunaamista pyytävien puolesta voidaan rukoilla seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, mikäli asianosaiset eivät ole sitä kieltäneet.

Tervolan seurakunnan kirkoissa ei ole mahdollista viettää samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröimiseen liittyviä yhteisöllisiä rukoushetkiä. (Kirkkoneuvosto 80§/2010)

Avioliiton siunaamisen kaava: http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/04c_aviol_siun.pdf

alkuun

HAUTAAN SIUNAAMINEN


1. Tilaisuudesta ja hautapaikasta sopiminen

Hautaan siunaamisesta voi sopia soittamalla Kirkkoherran virastoon 050 4370000 tai käymässä paikan päällä (Kirkkokuja 4).

Hautapaikasta sopiminen tapahtuu kirkkoherranviraston hautatoimistossa. Talouspäällikkö (p.050 4370007) perustaa uuden hautapaikan tai päivittää jo mahdollisesti perustetun haudan hautaoikeusajan. Omaisille annetaan hautakirja, kuva haudasta ja kartta hautausmaanosasta, jolla hauta sijaitsee. Hautakirjasta käy ilmi haudan paikka ja hautaoikeusaika sekä mahdollisesti ketä muita kyseiseen hautaan tullaan myöhemmin hautaamaan.

2. Sanomakellot

Kun vainaja tuodaan Seurakuntakeskuksen yhteydessä olevaan ruumissuojaan, soitetaan sanomakellot. Ison kellon lyönnit kertovat vainajan elämät kymmenet vuodet ja pienen kellon lyönnit kymmenten vuosien yli eletytyt vuodet.

Kun vainaja on nainen, kellon soitto jatkuu vuorotellen pienellä ja isolla kellolla alken pienellä kellolla. Kun vainaja on mies, kellon soitto jatkuu alken isolla kellolla. Kellon soiton aikana pappi tai joku muu voi johtaa rukouksen.

3. Toimituskeskustelu

Pappi (kirkkoherra Heikki Holma p. 0504370001) keskustelee mielellän vainajan omaisten kanssa ennen hautaan siunaamista joko vainajan tai jonkun omaisen kotona tai seurakuntakeskuksessa.

Siunaavaksi papiksi voi pyytää ketä tahansa luterilaista tai anglikaanista pappia. Jos omaiset pyytävät papin oman seurakunnan ulkopuolelta, heidän on varauduttava sopimaan papin kanssa mahdollisista matkakorvauksista.

4. Siunauspaikka

Tervolassa hautaan siunaaminen toimitetaan kesä-, heinä- ja elokuussa Vanhassa kirkossa, muina kuukausina Seurakuntakeskuksen kirkossa. Kesällä myös Iso kirkko on käytettävissä.

Jos hautaan siunaaminen toivotaan tapahtuvaksi Vanhassa kirossa muulloin kuin kesäaikana, omaisten on varauduttava kustantamaan kirkon lämmityskulut. Hautaan siunaaminen voi tapahtua myös haudalla, sairaalan kappelissa tai vainajan kotona.

5. Toimituksen kulku

ks. myös: http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/05a_hautaan_siun.pdf ja
HAUTAUSMESSU http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/05b_haut_messu.pdf

Siunaustilaisuus alkaa alkusoitolla, jonka aikana vainaja kannetaan kirkkosaliin. Seurakuntamestari opastaa kantajat noin viisi (5) minuuttia ennen tilaisuuden alkua, kun tilaisuus on Seurakuntakeskusken kirkossa ja noin kymmenen (10) minuuttia ennen, kun tilaisuus on Vanhassa tai Isossa kirkossa.

Hautaan siunaamisen yhteydessä voidaan viettää myös ehtoollsita. Katso HAUTAUSMESSU yllä.

* Alkusoitto
* Virsi
* Johdantosanat
* Synnintunnustus
* Synninpäästö
* Rukous
* Tekstinlukujakso [joku tai jotku (1-3) saattojoukosto voi toimia tekstinlukijoina]
* Puhe
* Uskontunnustus
* Siunaaminen
(* mahdollinen laulu)
* Rukous
* Isä meidän
* Herran siunaus
* Virsi
* Kukkien lasku
* Virsi
* Seurakuntamestari ja kantajat siirtävät kukat arkulta alttarikaiteelle
* Päätössoitto, jonka aikana vainaja kannetaan ulos.

Seurakuntakeskuksen kirkossa oltaessa saattojoukko siirtyy päätössoiton jälkeen pukeman päällysvaatteet päälleen, palaa ottamaan kukkalaitteet alttarilta ja seuraa arkkua haudalle. Vanhassa kirkossa oltaessa kukkien lasku ja virsi jäävät pääsääntöisesti pois.

6. Musiikki

Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa tulee keskustella asiasta.

7. Kukkien lasku

Jos hautaan siunaaminen toimitetaan Seurakuntakeskuksen kirkossa tai Isossa kirkossa, kukkalaitteet luetaan ja  lasketaan kirkossa siunauksen jälkeen. Kukat voidaan laskea myös siunauksen alussa. Kukkia haudalle laskettaessa useampia kukkalaitteita voi viedä yhtä aikaa.

Jos hautaan siunaaminen toimitetaan Vanhassa kirkossa, kukkalaitteet luetaan ja lasketaan haudalla. Jos vesisateen sattuessa ne halutaan lukea kirkossa, on sovittava, ottaako joku omaisista vai ottaako seurakuntamestari kukkalaitteet vastaan ja laskee ne alttarikaiteelle. Kirkosta lähdettäessä arkun päällä olevat lähimpien omaisten kukkalaitteet ojennetaan omaisille, arkku saatetaan läheimpien saattamana ulos ja sen jälkeen muut voivat noutaa kukkalaitteensa alttarikaiteelta.

8. Haudan peittäminen

Hauta voidaan peittää heti kun arkku on laskettu hautaan. Omaiset voivat peittä haudan myös muistotilaisuuden jälkeen. Jos haudalla on vyörymisen estävät laidat, on mahdollista, että niiden poistaminen vaatii konevoimaa. Tällöin omaiset voivat peittää vain arkun. Haudan peittämisen voi pientä korvausta vastaan jättää kokonaan seurakunnan tehtäväksi.

9. Muistotilaisuus

Muistotilaisuus voidaan viettää seurakuntakeskuksessa tai kotona. Myös muun muassa Nuorisoseuran talo, Tervolahovi tai Tervolatalo tarjoavat mahdollisuuden muistotilaisuuden viettoon.

Kun muistotilaisuus on Seurakuntakeskuksessa, sen järjestelyistä voi vastata seurakunnan emäntä (050 4370009) tai pitopalvelu.

Pappi ja kanttori osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan myös muistotilaisuuteen, jos omaiset sitä toivovat.

Jos hautaan siunaaminen on tapahtunut toisella paikkakunnalla tai vainaja on tuhkattu, arkkua tai uurnaa hautaan laskettaessa voidaan viettää tilaisuus, jota nimitetään maahan kätkemiseksi:  http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/05c_maahan_katk.pdf

Katso myös:

Kun kuolema koskettaa

Avuksi vainajan omaisille hautajaisvalmisteluihin. http://tervola.terve.com/vuodeosasto/saattohoito_pdf

alkuun

RUKOUSHETKET ERI ELÄMÄNTILANTEISSA


Uusimmissa virsikirjoissa on liitteenä aineistoa rukoushetkiä varten eri elämäntilanteissa. Rukoushetkä voi pyytää johtamaan papin tai jonkun muun seurakunnan työntekijän. Rukoushetken voi johtaa myös kuka tahansa seurakunnan jäsen.

Rukoushetki voi olla vapaamuotinen tai siinä voidaan soveltaen noudattaa pieneen rukoushetken rakennetta

Rukoushetken rakenne: http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/51_rukh_rak.pdf

Pyhän kasteen muistaminen http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/52_kast_muist.pdf
Kouluun lähtevien siunaaminen http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/53_koul_siun.pdf
Avioliittoon vihkimisen vuosipäivä http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/54_aviol_vuosip.pdf
Syntymäpäivä http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/55_syntp.pdf
Kodin siunaaminen http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/56_kodin_siun.pdf
  
Sairaan luona http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/57_sairaan_luona.pdf
Kuolevan luona http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/58_kuolevan_luona.pdf  
  
Läheisen kuoltua http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/59_laheisen_kuoltua.pdf
Surukodissa http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/60_surukodissa.pdf
Sanomakellojen soidessa http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/61_sanomak.pdf
Vainajan muistaminen http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/62_vainaj_muist.pdf
Läheisen haudalla http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/63_haudalla.pdf
Kriisitilanteessa http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/64_kriisitil.pdf

Vastaavat löytyvät WORD-tiedostona Tästä linkistä: http://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/


alkuun